03 December 2005

para aqueles que aínda non me cren...

...CESARE é majísimo!!!!!!!!!!!!!

2 Comentarios:

Blogger Caufield said...

E Suso WAPO
e as UTOPÍAS REALIZABLES!

8:22 pm  
Blogger xorna said...

reitérome (algo que fago moito ultimamente): AS UTOPÍAS SON IRREALIZABLES!!!!!!!!!!

8:27 pm  

Post a comment

<< Home